Kongres Innowacyjnej Gospodarki KIG Kongres Innowacyjnej Gospodarki 2011
Relacja

Honorowy Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Prezydent.pl

Młodzi Innowaycjni


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera - najświeższe informacje o Kongresie prosto do Twojej skrzynki!Keynote Speakerzy
altPrezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka

Urodził się 9.01.1952 r. w Łodzi.
Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1978–1979 i 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego MFW. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003) a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej.
W dniu 10.06.2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.
 
altMichał Boni

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
Urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kulturoznawstwo. W 1986 r. obronił pracę doktorską z socjologii kultury. Jest specjalistą od zarządzania zasobami ludzkimi.
W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów. Obecnie odpowiada za koordynację prac legislacyjnych, wcześniej był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50. roku życia w powrocie na rynek pracy.
Zasłynął jako negocjator ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służby zdrowia, tzw. specustawy stoczniowej czy rozwiązań emerytalnych, pracował m.in. nad ustawą o emeryturach pomostowych. Od 2008 r. jest także szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowywaniu planów strategicznych rządu. Wśród najważniejszych dokumentów autorstwa Zespołu znajdują się: „Raport o Kapitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, oraz „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.
 
 

altMichał Kleiber

(ur. 1946), członek rzeczywisty PAN, Prezes PAN w latach 2007 - 2010, wybrany ponownie na kadencję 2011 - 2014.
Prof. Michał Kleiber jest specjalistą w zakresie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki. W ostatnich latach zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowej renomie "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki - m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego "Wiedza i Życie". Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, ma także tytuł inżyniera honoris causa uczelni Ecole Nationale D’Ingenieurs w Metz (Francja) . Został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie. Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Prof. Kleiber wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach - miedzy innymi w Stuttgarcie, Bochum, Hannowerze i Darmstadt w Niemczech, w Berkeley,CA i Stoors, CN w USA, w Tokyo w Japonii i w Hong Kongu.
Prof.  Kleiber jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Metod Numerycznych w Inżynierii w Barcelonie (Hiszpania) oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmont, WA, USA .
W latach 1995 - 2002 był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych. W latach 1998 - 2002 był członkiem Prezydium PAN, zaś w latach 1997 - 2001 przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN.
Prof. Michał Kleiber w latach 1998 - 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego "Zrównoważony wzrost" w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 - 2005 był ministrem nauki i informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach 2002 - 2005 był przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki w Brukseli oraz prezesem European Materials Forum w Strasburgu - organizacji zrzeszającej europejskie towarzystwa naukowe w dziedzinie nauk o materiałach. W latach 2008 - 2010 był członkiem Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) w Starsbourgu.W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju, był także członkiem powołanej w 2008 r Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP .

altProf. dr hab. Barbara Kudrycka

(ur. 1956). Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Kierowała też Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Prof. Kudrycka jest  członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji (m.in. Stowarzyszenia Instytucji i Uczelni Administracji Publicznej Europy Centralnej i Wschodniej - NISPACEE,  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej - SEAP oraz Międzynarodowej Organizacji Uczelni i Instytucji Administracji Publicznej - IIASIA). Członek Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej ONZ (ECOSOC). W latach 2004 - 2007 roku jako poseł w Parlamencie Europejskim, była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Od 2007 roku pełni funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od początku jej kadencji jako ministra, weszły w życie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.


altWally Olins, CBE

Wally Olins jest, zgodnie z opinią „Financial Times”,  czołowym na świecie praktykiem w zakresie budowania systemu identyfikacji i wizerunku marki. W przeszłości był prezesem Wolff Olins, następnie został współzałożycielem Saffron Brand Consultants, gdzie pełni funkcję prezesa. Doradzał wielu wiodącym, globalnym koncernom, takim jak: 3i, Renault, Repsol, BT, Volkswagen, Tata i Lloyd’s of London. Współpracował także  z wieloma krajami, regionami i miastami, między innymi z Portugalią i Polską. Pracował w sektorze publicznym, dla Matropolitan Police i National Housing Federation oraz wielu innych instytucji. Działał jako doradca zarówno dla McKinsey, jak i Bain.
Olins jest autorem wielu książek, wśród nich kluczowej, opublikowanej w 20 językach Corporate Identity, a także Wally Olins On B®and. Jego ostatnia książka, The Brand Handbook, ukazała się w czerwcu 2008.
Wykładał, jako adiunkt i profesor, w wielu czołowych szkołach biznesu i uniwersytetach, wśród nich w Said Business School w Oxford University, w Lancaster University oraz Copenhagen Business School. W wielu miejscach na świecie prowadzi seminaria na tematy związane z wizerunkiem marki.
Wally Olins, laureat wielu nagród, w 1999 roku został mianowany Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE). Za jego wkład w rozwój przemysłu Reputation Institute przyznał mu Lifetime Award. Urodził się w Londynie, kształcił w Oxfordzie.
 


alt

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński

Krzysztof Rybiński jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra w 1991 r.) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra ekonomiiw 1993 r., doktora ekonomii w 1996 r.).  W marcu 2009 r. obronił pracę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1998-2007 uczestniczył w kursach na temat prognozowania i modelowania rynków finansowych (Londyn, 1998), prognozowania makroekonomicznego i kursów walutowych (Genewa, 1999), prognozowania makroekonomicznego (Cambridge, 2000), metod prezentacji, zarządzania instytucją (indywidualny kurs, 2005), szybkiego czytania (2006), zrównoważonejkarty wyników w sektorze publicznym (Robert Kaplan), (2006), wykorzystania web2.0 do zwiększenia wydajności pracownika wiedzy, (2007), zarządzania projektami (metodologia Prince 2), (2007), globalnej alokacji aktywów (prof. Philippe Jorion), (Genewa, 2007).
Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Rybińskiego jest bardzo szerokie. W latach 1990-1991 był informatykiem w firmie komputerowej w Tokio, w latach 1991-1996 dyrektorem Letniej Szkoły Ekonomii finansowanej przez Fundację Sorosa i pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1994 był konsultantem w Banku Światowym. W latach 1997-2004 pracował jako główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH). W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w 2004-2005 był członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. Wlatach 2007-2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 reprezentującym Polskę wicegubernatorem (alternate governor) Banku Światowego. W latach 2008-2009 zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora finansowego, w latach 2008-2010 był partnerem w Ernst & Young Polska. W latach 2009-2010 był profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a od niedawna jest profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Alior Bank i członkiem Rady Nadzorczej MCI Partners.
Jest autorem wielu prac naukowych na tematy ekonomiczne i autorem oraz współautorem publikacji książkowych. Napisał kilkaset artykułów na tematy ekonomiczne i rynków finansowych, które zostały opublikowane w pismach krajowych oraz w „The Wall Street Journal”, „Financial Times” i „The Economist”. W rankingu „Rzeczpospolitej” w 2000 r. został wybrany najlepszym ekonomistą rynków finansowych w Polsce. Kilkakrotnie znalazł się w pierwszej piątce najlepszych ekonomistów rynków finansowych zajmujących się Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w rankingach prestiżowych międzynarodowych pism finansowych.
W marcu 2009 r. zajął pierwsze miejsce w kategorii ekspertów rynków finansowych w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez Home & Market. W październiku tego samego roku zajął trzecie miejsce wśród najbardziej wpływowych ekonomistów w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez magazyn ThinkTank, a w grudniu 2009 r. zajął pierwsze miejsce  w rankingu „Gazety Wyborczej” najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej.
Jako pierwszy bankier centralny na świecie zaczął prowadzić popularny blog ekonomiczny często cytowany w mediach  www.rybinski.eu już w 2006 roku. 
Partner strategiczny:


Partner:


Sponsorzy:
images/sponsorzy/asecco.png
images/sponsorzy/k2.png
images/sponsorzy/orlen.png
images/sponsorzy/pgnig.png
images/sponsorzy/pko.png
images/sponsorzy/tauron.png

Partnerzy Instytucjonalni:
images/partnerzy/ZBPlogo.jpg
images/partnerzy/inst.jpg
images/partnerzy/parp_logo.jpg
images/partnerzy/up.jpg
images/partnerzy/lem.gif
images/partnerzy/logo_pan.gif
images/partnerzy/wsei_logo.gif
images/partnerzy/ncbir-100.png


Oficjalny Przewoźnik Kongresu:


Oficjalny Hotel Kongresu:


Partnerzy medialni:
Copyright © Krajowa Izba Gospodarcza 2011