Kongres Innowacyjnej Gospodarki KIG Kongres Innowacyjnej Gospodarki 2011
Relacja

Honorowy Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Prezydent.pl

Młodzi Innowaycjni


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera - najświeższe informacje o Kongresie prosto do Twojej skrzynki!Rada programowa
altDr Alicja Adamczak
Rzecznik patentowy, radca prawny, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Były Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Przewodniczący Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Od 2002 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik prac legislacyjnych nad projektami ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. 
Mąż jest profesorem nauk technicznych oraz Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Syn jest doktorem matematyki i adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

alt

dr Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając ponad 150 organizacji. Andrzej Arendarski jest także Prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości, jury Konkursu Mister i Junior Eksportu. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. W latach 2002 - 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał strukturach demokratycznej opozycji (działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą). Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów. Teorię potrafi łączyć z praktyką. Cieszy się szacunkiem wielu osobistości życia ekonomicznego i politycznego, zarówno w kraju jak i za granicą. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu.

altRafał Dutkiewicz (51 l.) – niezależny Prezydent Wrocławia, pierwszy wybrany w wyborach bezpośrednich; w okresie stanu wojennego działacz podziemnej Solidarności; w latach 1989-1990 sekretarz, a następnie przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”; w latach 1991-2002 konsultant, a następnie dyrektor firmy konsultingowej; absolwent Politechniki Wrocławskiej, doktor logiki (KUL); zna niemiecki, angielski i rosyjski; autor książki „Nowe Horyzonty”; żonaty, dwoje dzieci; w 2006 roku uzyskał drugi w Polsce wynik wyborczy – poparło go blisko 85 proc. wrocławian. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego. W 2010 roku zajął pierwsze miejsce w Rankingu Prezydentów Miast N15 wg tygodnika Newsweek.


altKrzysztof Jan Kurzydłowski
Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej. Uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a w 1995 tytuł profesora nauk technicznych. W pracy naukowej zajmuje się inżynierią materiałową, opisywaniem struktury i modelowaniem właściwości materiałów, badaniami nad nanomateriałami, kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Od 1993 do 1999 zajmował stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni. Od 2000 do 2005 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której stał na czele Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki.
Jest europejskim konsultantem w zakresie zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych. Odbywał staże zagraniczne w University of Manitoba w Kanadzie, Brunel University w Wielkiej Brytanii i w Ecole de Mines we Francji. Należy do licznych stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych.
Od 23 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Nauki. Następnie od 8 maja 2006 do 21 grudnia 2007 pełnił taką samą funkcję w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2009 otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Od 1 stycznia 2011 r. pełni funkcję na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 

alt

Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes PARP

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystania funduszy europejskich. Z PARP związana od kwietnia 2008 r. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji. Od czerwca 2010 pełnię funkcję członka zarządu TAFTIE (Europejska Sieć Agencji Innowacyjności). Od 2005 roku do kwietnia 2008 pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ARiMR związana była od 2001 r. Zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej. Nadzorowała realizację poakcesyjnych Programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. Od 1999 do 2001 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach 1995-1996 była doradcą w firmie konsultingowej Ernst & Young, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskich programach pomocowych wspierających rolnictwo. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.

altBogdan Marciniec
profesor dr hab. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, rektor tej uczelni (1988-1990) – wybitny uczony, chemik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i European Academy of Arts, Sciences and Humanities.
Utworzył Fundację UAM (1990) oraz pierwszy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu (1995), którego jest dyrektorem.Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej, koncentrując swoje badania na syntezie związków organicznych krzemu (także boru i germanu) w oparciu o nowe reakcje i nowe katalizatory znanych reakcji. Autor ponad 350 publikacji, w tym 14 książek , a także 120 patentów lub zgłoszeń patentowych oraz ponad 40 technologii przemysłowych, z których 14 wdrożono w PIW „UNISIL” w Tarnowie-Mościcach zał. w 1989 przez Prof. Marcińca. Uhonorowany m.in. nagrodą Premiera (2001), Medalem J. Śniadeckiego (2003) Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w obszarze nauk technicznych.

altAndrzej S. Nowak
Dr Andrzej S. Nowak jest Robert W. Brightfelt Professor of Engineering i Professor of Civil Engineering w University of Nebraska, Lincoln (USA) od 2005. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (doktorat w 1975). Przedtem pracowal w University of Waterloo w Kanadzie (1976-78), State University of New York w Buffalo (1978-79), University of Michigan w Ann Arbor (1979-2004).  Jest autorem lub współautorem ponad 20 książek i monografii, ponad 100 artykułów naukowych oraz 250 opublikowanych referatów wygłoszonych na specjalistycznych konferencjach naukowych. Dotychczas byl promotorem ponad 30 prac doktorskich.  Jego zasadniczą dziedziną naukową jest teoria niezawodności oraz jej zastosowania w inżynierii lądowej. Zasługi prof. Nowaka dla promocji Polski w świecie, a zwłaszcza w USA obejmują trzy obszary aktywności: dorobek naukowy, pomoc w szkoleniu młodych polskich uczonych na długoterminowych stażach w USA, promowanie ich osiągnięć w środowisku amerykańskim oraz aktywna działalność w środowisku polonijnym. 


altTomasz Nowakowski
Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych
Z Grupą TP związany od 2008 roku. Obecnie, jako Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, odpowiada m.in. za sprawy, prawne, regulacyjne, bezpieczeństwo, obsługę władz spółki, strategię sponsoringową, komunikację PR oraz public affairs. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji.W latach 1993-2007 pracował w administracji publicznej. Zajmował się sprawami integracji europejskiej i polityką spójności. W latach 2004-2007 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, a następnie szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2005-2007 pełnił również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

 

alt

Witold M. Orłowski
Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, oraz głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska. Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wiceprzewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1991-93 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej, uczestnicząc w negocjacjach umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Polską a Unia Europejską. Lata 1993-97 spędził w Banku Światowym, w Departamencie Europy Środkowej. W latach 1995-2002 wicedyrektor, a następnie dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, doradca Ministra Finansów, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, członek rad nadzorczych. Popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet i tygodników. Autor 8 książek i ponad 170 publikacji naukowych wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemczech, Austrii i Włoszech. W 1998 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego dla najlepszej książki roku z teorii ekonomii i finansów.


altKrzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Prezes Fundacji
,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły
,,Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.


altProf. dr hab. Krzysztof Rybiński
Krzysztof Rybiński jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra w 1991 r.) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra ekonomiiw 1993 r., doktora ekonomii w 1996 r.).  W marcu 2009 r. obronił pracę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Rybińskiego jest bardzo szerokie. W latach 1990-1991 był informatykiem w firmie komputerowej w Tokio, w latach 1991-1996 dyrektorem Letniej Szkoły Ekonomii finansowanej przez Fundację Sorosa i pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1994 był konsultantem w Banku Światowym. W latach 1997-2004 pracował jako główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH). W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w 2004-2005 był członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. Wlatach 2007-2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 reprezentującym Polskę wicegubernatorem (alternate governor) Banku Światowego. W latach 2008-2009 zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora finansowego, w latach 2008-2010 był partnerem w Ernst & Young Polska. W latach 2009-2010 był profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a od niedawna jest profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Alior Bank i członkiem Rady Nadzorczej MCI Partners.


altPaweł Samecki
Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Urodził się w 1958 r. w Łodzi. W 1981 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 r. na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował w latach 1981-1990 jako asystent, następnie adiunkt. W 1990 r. odbył roczny staż w London School of Economics.
W okresie 1991-1996 kierował Biurem Pomocy Zagranicznej w urzędzie Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora departamentu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1997-1998 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.Od połowy 1998 r. do stycznia 2002 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, od 2004 do 2009 był członkiem zarządu NBP.W okresie lipiec 2009 – luty 2010 Paweł Samecki pełnił funkcję komisarza (ds. polityki regionalnej) w Komisji Europejskiej. Od września 2010 jest doradcą Prezesa NBP.


altJan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich
Dr nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim (w l. 1974-1990 na UG). Założyciel  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1989). Od 1980 r. zaangażowany w  gdańskiej   "Solidarności"; współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował  podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami. Wspólnie z Januszem Lewandowskim opracował w 1988 r. pierwszy w Europie Wschodniej program powszechnej prywatyzacji oparty na kuponach prywatyzacyjnych (wykorzystywany w reformach własnościowych niemal w całej Europie Wschodniej).Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych służących dialogowi międzyśrodowiskowemu i międzypokoleniowemu:

  • Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej (2003-2007),
  • Polskiego Forum Wartości i Rozwój (2004 - 2005),
  • Polskiego Forum Obywatelskiego (od 2005 do dziś).

Promotor publicznej refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.
 

alt

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Ur. 1943; Fizyk; Laureat nagrody im. H. Steinhausa oraz Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Oprócz stu kilkudziesięciu prac naukowych, autor artykułów popularno-naukowych oraz publicystycznych: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Gazeta Wyborcza, Polska the Times, Rzeczpospolita. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczący Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia (do 2003r). Przewodniczący Komitetu Naukowego Pikników Naukowych oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk do rozwiązania Towarzystwa w 2010r. Członek Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2000-2004 wybrany członek Komitetu Badań Naukowych. Współpracował jako profesor-gość z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Danii i Belgii. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żonaty, ma syna i dwóch wnuków.
 

altArtur Waliszewski
Dyrektor Google Polska

Jako szef polskiego oddziału Google od ponad 4 lat jest odpowiedzialny za określanie i wdrażanie strategii rozwoju działalności biznesowej Google w Polsce. Wcześniej należał do grupy tworzącej największą polską firmę internetową Onet.pl; w 1996 roku był jednym z jej pierwszych pracowników, a przez ostatnie 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem portalu. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


altProf. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Od ponad 30 lat zajmuje się doradztwem, dydaktyką i szkoleniami z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.
Z polskim przemysłem, a szczególnie z energetyką współpracuje od końca lat 80-tych, wykonując opracowania z zakresu ochrony środowiska i świadcząc usługi doradcze.
Szczególnie specjalizuje się w: ocenach oddziaływania na środowisko w oparciu o Dyrektywy Unii Europejskiej, opracowaniach najlepszych dostępnych technik dla przemysłu wdrażającego dyrektywę UE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, opracowaniach dla energetyki w zakresie strategii obniżania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odnawialnych źródłach energii, metodach i technologiach dezodoryzacji w przemyśle i rolnictwie, opracowaniach sposobów kompleksowej utylizacji odpadów przemysłowych, we wdrażaniu skutecznych metod rekultywacji terenów ekologicznie zagrożonych, zarządzaniu i ekonomice w ochronie środowiska oraz ekologistyce.

 
altProf. dr hab. Maciej Żylicz
Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (od 1999 r.) Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od 1 września 2005 r.)
Urodzony w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 1979 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biochemii, habilitował się z zakresu biologii molekularnej w 1986 r., zaś w 1992 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki (1990-1993). W latach 1993-1994 jako "visiting professor" pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. Prof. Żylicz zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego i ich rolą w transformacji nowotworowej. Wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA. Wraz ze swoimi współpracownikami wykazał, że białka szoku termicznego biorą udział w ochronie innych białek, dysocjacji oligomerów i agregatów białkowych, w proteolizie, a także w utrzymaniu aktywności czynników zapobiegających powstawaniu nowotworów. Jest autorem blisko 80 eksperymentalnych prac naukowych szeroko cytowanych w literaturze światowej.

 

 
Partner strategiczny:


Partner:


Sponsorzy:
images/sponsorzy/asecco.png
images/sponsorzy/k2.png
images/sponsorzy/orlen.png
images/sponsorzy/pgnig.png
images/sponsorzy/pko.png
images/sponsorzy/tauron.png

Partnerzy Instytucjonalni:
images/partnerzy/ZBPlogo.jpg
images/partnerzy/inst.jpg
images/partnerzy/parp_logo.jpg
images/partnerzy/up.jpg
images/partnerzy/lem.gif
images/partnerzy/logo_pan.gif
images/partnerzy/wsei_logo.gif
images/partnerzy/ncbir-100.png


Oficjalny Przewoźnik Kongresu:


Oficjalny Hotel Kongresu:


Partnerzy medialni:
Copyright © Krajowa Izba Gospodarcza 2011